Wpisy wizytówki blogu endoors Janusz Kupis Zwoleń! :

Wpisy

 • środa, 10 lutego 2016
  • Podlaskie reminiscencje / wizytówka 4ta

   Ostatnio rzadziej bywam na Podlasiu, kilka razy do roku. Pamiętam jednak z czasów kiedy tam mieszkałem okres sianokosów, który się właśnie tam zbliża, kiedy z łatwością można było obserwować orliki krzykliwe, błotniaki łąkowe i stawowe, myszołowy, czaple siwe, bociany białe i wiele innych form, np. lisy… Poniżej wstawiam archiwalne fotki z Biebrzy, dokumentujące ten jeden z ciekawszych okresów na terenie Bagna Kuwasy. Świadczą one mimo, że dotyczą terenów zmeliorowanych, o dobrze zachowanej tamtejszej awifaunie – aż miło powspominać!

   bl lakowy Biebrza 

   …błotniaki stawowe i łąkowe są częstymi gośćmi nad koszonymi łąkami – na zdjęciach dorosła samica (powyżej) i samiec (poniżej) błotniaka łąkowego…

   …marsh harriers and Montagu’s harriers are regular guests above mown meadows - in photographs a old female (above) and male (below) of Montagu's harrier...

   orlik krzykliwy PGR 

   …jeszcze częściej zaglądają tam wówczas orliki krzykliwe…

   … then lesser spotted eagles still more often look there…

   myszolowy PGR 

   …myszołowy…

   …common buzzards…

   bociany białe PGR 

   …bociany białe…

   …white storks…

   lis PGR 

   …i lisy oraz inne zwierzaki…

   …and foxes and others…

   (c) endoors

   Podlasie reminiscenses

   Recently I more rarely go on Podlasie Area, a few times a year. However I remember from times when there I lived period of haying which there will just be brought closer, when with ease it was possible to observe lesser spotted eagles, Montagu’s and marsh harriers, common buzzards, grey herons, white storks and a lot of other forms, e.g. foxes. Below I am putting archival photos from Biebrza, Kuwasy Wetlands documenting this one of more interesting periods in the Bog. They prove even though concern improved reclamation areas, about the well kept and rich local bird life - at full blast to reminisce!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 10 lutego 2016 08:53
  • Postępy wiosny tu na Mazowszu / wizytówka 3cia

   Dzisiaj około południa poszedłem na obserwacje przyrodnicze na pola na N (północ) od miasta  Zwoleń. Pogoda średnio mi sprzyjała. Był ziąb trzech stopni powyżej zera, niebo było kompletnie niemal zachmurzone, z SW wiał na szczęście słaby wiatr. Nie padało. Jednak poczyniłem znakomite obserwacje, zwłaszcza w sferze przylotów ptaków i ich fenologii. Napotkałem pierwsze stacjonarnie śpiewające skowronki; na E (wschód) przeleciała przelotna, pojedyncza i nawołująca siewka złota; ku SW podążyła pierwsza w tym roku samica pustułki; „były” też pierwsze potrzosy i gołąb grzywacz. Ten ostatni swoim intrygującym zachowaniem wprost naprowadził mnie na obecną tu nie lada rzadkość – dorosłego, świeżo wybarwionego samczyka sokoła drzemlika! (foto) Otóż grzywacz, który zapewne nadleciał tu po raz pierwszy tej wiosny, zafrapował mnie tym, że trzykrotnie zakołował, a następnie przysiadł wyraźnie „spięty” i gotowy do ucieczki na młodej, dzikiej gruszy. Spojrzałem tam i dostrzegłem na przeciwległej i najbardziej odległej części korony drzewa owego rzadkiego sokoła. Ptak przebywał tam od dawna, o czym dalej, i jak grzywacz był zwrócony oraz zainteresowany, choć w innym celu, tym samym obiektem przestrzennym. Łanem nie zaoranego rżyska po kukurydzy. Gołąb chciał się na nim pożywić, drzemlik w innym sensie też. Gdy zacząłem wspomniane ptaki podchodzić z pod nóg niemal wyleciały mi bowiem owe pierwsze, a liczne dziś potrzosy, w liczbie 6, 3, 1, 1. Ptaszki wiedziały o obecności sokoła i pewnie znały jego metodę polowania, gdzie impet i prędkość grają główną rolę, i wolały nie zrywać się do lotu. Z kolei to, że drzemlik był tu od dawna poznałem po jego zachowaniu – przeciągnął się „zamaszyście”, wszystkie członki ciała, a potem wytrwale czyścił sobie strojne upierzenie. Może też w reakcji przerzutowej, skonsternowany grzywaczem, tym się zajął? Gdy byłem już blisko – poderwał do lotu i z imponującą prędkością, jak to ten gatunek, oddalił na również typowym niedużym pułapie na W (zachód) w stronę bagien S (południowych), rubieży Puszczy Kozienickiej, a wcześniej – tutejszych rozległych pól…

   drzemlik wizytowka 3cia endoors 

   …sokół drzemlik / źródło – Internet…

   …falcon merlin / source – Internet…

   (c) endoors

   Progress of the spring here in Mazovia 

   Today about the noon (midday)  I went to study fields for natural observation on N (North) from the town Zwoleń. The weather on average supported me. There was a freezing cold of three steps above the zero, the sky was fully almost clouded, from SW fortunately a light wind blew. It didn't rain. However I made outstanding observation, especially in the sphere of arrivals of birds and of them fenology. I came across the first stationary singing early birds; on E (east) a migratory, single and calling golden plover flew; to SW headed first this year female the kestrel; "were" also first reed buntings and the pigeon ringdove. The one last with one's scheming behaviour directly guided me on current here not any rarity - of male adult, fresh coloured out of the falcon of the merlin! (photo) So ringdove which probably came flying here for the first time of this spring, fascinated me with it, that three times flow circle, and next sat on clearly "tense" and ready for the escape on the young, wild pear tree. I looked there and I noticed crowns of the tree of that rare falcon on the opposite and most distant part. The bird stayed there for ages, about what farther, and how the ringdove was returned and made interested, at least in other purposes, in the same spatial object. With cornfield of the not ploughed stubble after the maize. Dove wanted on it to eat, merlin in other meaning also. When I started stalking recalled birds from under of legs almost for me because fell out those first, but numerous today reed buntings, in the amount of 6, 3, 1, 1. Birdies knew about the presence of the falcon and most probably hunts knew his method, where the impetus and the speed are playing a main part, and preferred not to break for the flight. Next here for ages I got to know the fact that the merlin had been after keeping it - protracted "vigorously", all members of the body, and then strenuously cleaned adorned plumage for himself. He can also in the smuggling reaction, dismayed by the ringdove, did deal with it? When I was already close - he raised for the flight and with the impressing speed, as it this kind, moved away on the also standard rather small ceiling on in (west) in the direction of bogs of the frontier of the Kozienice Forest, and earlier - of local extensive spatial fields…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Postępy wiosny tu na Mazowszu / wizytówka 3cia”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 10 lutego 2016 08:24
 • czwartek, 04 lutego 2016
  • Puszczyki w Puszczy Kozienickiej / wizytówka 2ga

   Ostatnio w obserwowałem, w tym wabiłem, sowy puszczyki w Puszczy Kozienickiej na N od Zwolenia. Obszar ten jest w okolicy zwany Lasem Suskim. Najpierw wieczorem zwabiłem parę tych ptaków w pobliżu uroczyska „Dębowski Ług”. Tu dorosła samica miała osobliwe odniesienie do samca. Była kompletnie nie lojalna i wprost zalecała się do odgłosów, które jak mniemam świetnie imitowałem. Ostatecznie „jej” samiec wpadł w taką konsternację, iż nawoływał głosem ostrzegawczym (link - nagranie). Nie wątpliwie ta para ptaków nie była niemal w ogóle wspólnotą. Niezwykłe…

   W drugim miejscu już na skraju Puszczy, a przemierzyłem około 5km sosnowego boru, było zupełnie inaczej. Status behawioralny samicy puszczyka u tej drugiej pary ptaków należało określić nie tylko lojalnością względem samca, ale wręcz „poświęceniem” i „oddaniem”. Samica wiernie stała przy samcu i wobec mojego wabienia reagowała komplementarnie, a nie kontrująco. Wielokrotnie sama inicjowała zawołania areałowe i rytuał walki, odzywając się odgłosem miauczenia (link – nagranie). Ta para zatem była ukonstytuowana i scalona w stadło…

   http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3

   …odgłos ostrzegawczy skonsternowanego samca puszczyka, para pierwsza…

   …warning sound of the dismayed male of the tawny owl, the first pair…


   http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3

   …głosy areałowe i „rytualnej walki” – miauczenia drugiej pary sów…

   … “zone” voices and of "ritual fight" - of mewing of the second couple of owls pair…

    

   puszczyk sie braz 112

   …fotka dorosłego puszczyka / źródło – Internet…

   … snapshot of the adult tawny owl / taken from Internet…

   (c) endoors

   Tawny owls in the  Kozienice Forest

   Recently in I observed, in it I lured, tawny owls in the Kozienice Forest on N from Zwoleń. This area in surroundings is called Sucha Forest. At first I lured the pair of these birds with the evening in the vicinity of the wilderness "Dębowski Lye". Here the adult female had odd taking back to the male. She was completely not loyal and directly made advances to sounds which in my opinion great I imitated. After all for "her" the male fell into such a consternation, that had called with warning voice (link - recording). Not doubt  this pair of birds wasn't community almost at all. Unusual…

   In the second place already on the edge of the Forest, and I travelled across by the pine forest about 5 km of, it was totally different. At this second pair of birds one should determine the behavioral status of the female the tawny owl not only with loyalty with regard to the male, but give with "sacrifice" and with "devotion". The female faithfully stood by the male and towards my attracting reacted complementary, rather than present “contring” behavior at all. Repeatedly alone she initiated “zone” calls and ritual of the fight, speaking with sound of mewing (link - recording). And so this couple was constituted and united into the pair…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 04 lutego 2016 15:03
 • wtorek, 26 stycznia 2016
  • Popołudniowy przelot myszołowów. Trzmielojad / wizytówka 1wsza

   Parę dni wstecz mimo nie najlepszej pogody wybrałem się na obserwacje ptaków na pola pod Zwoleniem (od północy miasta). Było zimno, ponuro, czasem kropił deszcz, słaby wiatr wiał z południa, podstawa gęstych chmur bardzo niska. Około godziny 15 nieco się przejaśniło i wtedy ze wschodu nadleciało najpierw 10, a następnie 14 myszołowów (foto). Ptaki wędrowały na zachód co rusz krążąc to znów posługując się szybowaniem i lotem aktywnym. Wtem również ze wschodu nadleciał pośpiesznym lotem trzmielojad, samiec, (foto) i dołączył do ostatniej grupy myszołowów kołującej w kominie termicznym. Była to osobliwa i interesująca, bo późna obserwacja tego gatunku.

   wizytowka 1

    

   ...wędrowne myszołowy…

    

   … migratory common buzzards…

   trzmielojad wizytowka 1

    

   …trzmielojad…

   …honey buzzard…

   (c) endoors


    

   Afternoon migration flight of common buzzards. Honey buzzard

   Backwards in spite of not a best weather I chose the steam of days oneself for observation of birds to fields under Zwoleń (from the north of  town). There was a cold, grimly, sometimes a rain sprinkled, a light wind blew from the south, very low base of thick clouds. About hour 15 a little bit it cleared up and then from the east came flying at first 10, and then 14 common buzzards (photo). Birds migrated west what move circulating it then again using the glide and the active flight. Suddenly from the east he also came flying with hasty flight honey buzzard male (photo) and attached to the last group of common buzzards hedging in the thermal chimney. That was interesting, because late, observation of this kind.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 26 stycznia 2016 18:59
 • poniedziałek, 25 stycznia 2016

Zakładki

Kanał informacyjny